Vedtekter AKF

Vedtatt på årsmøtet 1993.  Endret på årsmøtet 2007, 2012 og sist på årmøtet 1. mars 2018.

 

1.  Formål

Asker Kunstforening skal arbeide for å fremme interessen for kunst og kultur i Asker.  En viktig oppgave i denne forbindelse vil være å gi impulser som kan vekke en slik interesse hos barn og ungdom.  Målet søkes nådd gjennom tiltak som utstillinger, temakvelder, debattmøter og lignende, og ved omvisninger (kunst- og kulturhistoriske) både i og utenfor Asker.For å nå sine mål er det viktig at foreningen søker samarbeid med offentlige organer og andre organisasjoner og foreninger.

 

2. Medlemskap

Alle kan bli medlem av foreningen mot å betale den kontingent som blir fastsatt av årsmøtet.  Bare medlemmer som har betalt kontingenten for det foregående år er stemmeberettigede og valgbare på årsmøtet.  På vanlige møter og på ekstraordinære generalforsamlinger har de stemmerett som har betalt for inneværende år.  Medlemmer får 5 % rabatt ved kjøp av kunst i forbindelse med kunstforeningens utstillinger.

 

3. Styret

Styret består av sju medlemmer og to varamedlemmer som velges av årsmøtet.  Valg av leder foretas direkte av årsmøtet.  Styret konstituerer seg selv med følgende stillinger: nestleder, kasserer, informasjonsansvarlig, sekretær for arbeidsåret som løper fra 1. mars til 1. mars.  Lederen for den siste perioden skal  innkalle til konstituerende styremøte.  Det skal skrives referat fra styremøtene.  Referatene godkjennes på det påfølgende styremøte.  Kassereren fører regnskap etter de retningslinjer som årsmøtet til enhver tid har vedtatt og foretar utbetalinger.  Styret skal utarbeide budsjett og legge fram dette og revidert årsregnskap på årsmøtet.  Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme.  Styret gir i god tid beskjed til valgkomitéen om styremedlemmer hvis valgperiode går ut ved utgangen av valgåret.

 

4.  Eiendom

Kunstforeningen har kunst utplassert i diverse offentlige bygninger og i private institusjoner i Asker kommune samt eget lager,  i samsvar med liste som er à jour pr. januar 2012.  Foreningens verdier skal forvaltes i samsvar med formålsparagrafen og ett styremedlem skal ha tilsyn med kunstsamlingen og holde oversikt over utplasserte arbeider.

 

5. Kunstnerisk råd

Asker Kunstforening skal ha et kunstnerisk råd bestående av seks medlemmer.  To medlemmer fra styret i kunstforeningen, to utpekt av styret i Asker kunstforening med NBK-medlemskap og to utpekt av styret i Asker Bildende Kunstnere. Kunstnerisk råd sitter for en periode på to år.

 

Kunstnerisk råd skal være styrets rådgivende organ i kunstfaglige spørsmål.  Det skal:

a)  vurdere utstillingssøkende, kan komme med forslag til utstillere og for øvrig bidra til planlegging av foreningens utstillingsvirksomhet

b) gi råd vedrørende den utstillingstekniske gjennomføringen av utstillingene.

 

6. Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet.  Årsmøtet holdes innen utløpet av mars.  Innkalling med dagsorden skal være sendt medlemmene minst to uker før møtet.  Eventuelle forslag fra styret eller medlemmene skal være nevnt i innkallingen til årsmøtet.  Forslag til årsmøtet fra medlemmene må sendes skriftlig til styret innen 15. januar.  Det skal føres protokoll fra årsmøtet.  To av medlemmene velges til å underskrive protokollen.  Vanlige saker blir avgjort med alminnelig flertall.  Ved vedtekstendringer kreves et flertall på 2/3 av de fremmøtte stemmer.  Hvis et medlem krever det, skal avstemmingen skje skriftlig.

 

Årsmøtet behandler:

a) Styrets årsmelding

b) Regnskap og budsjett

c) Fastsetting av kontingent

d) Eventuelle innkomne forslag

e) Valg av leder for 2 år.  Ved evt. gjenvalg er det anledning til valg for 1 år.

f) Valg av 3 styremedlemmer for 2 år

Valg av 2 varamedlemmer for 1 år

Valg av revisor med vararevisor for 1 år

Valg av valgkomité med 3 medlemmer for 1 år

Valg av 2 medlemmer til kunstnerisk råd for to år fra kunstforeningen.

 

7. Ekstraordinær generalforsamling

Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling dersom styret eller ¼ av foreningens medlemmer ønsker det.  En ekstraordinær generalforsamling berammes med 3 ukers varsel.  Den kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.

 

8.  Oppløsning

Vedtak om oppløsning av foreningen er bare gyldig når spørsmålet har vært forelagt foreningens medlemmer til uravstemming og har fått 2/3 flertall.  Foreningens eiendeler skal i tilfelle oppløsning bli fordelt til formål som er forenlig med formålsparagrafen.

Åpningstider 

GALLERI

 

Asker kunstforening har kunstutstillinger i ulike lokaler.

I juni 2022

på Heggedal Hovedgård,

Heggedalsbakken 23

Heggedal.

Åpent alle dager

1200 - 1600.

 

Vårt faste prosjektkontor ligger i Strøket 8, 2. etasje.

Postadresse:

Postboks 16, 1371 Asker

Kontakt:

akf@askerkunst.no

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle